خلاقیت برگ برنده‌ی رویاپردازی‌ست و خانه جاییست که به آن تعلق خاطر داریم. به همین خاطر عنوان "خانه خلاق" برای کاری که می کنیم و رویایی که داشتیم را انتخاب کردیم. سرانجام جریان نوآوری پیروز می‌شود برای مدیریت کسب و کارتان اینجا در کرمانشاه، خانه ای ساخت‌ایم تا هم مسیر های خودتان را پیدا کنید و با این هم نشینی خلاقانه، در کنار متخصصان و صاحبان ایده و کسب و کارها محکم و همدلانه قدم بردارید. به شما کمک خواهیم کرد
خانه خلاق و نوآوری کرمانشاه

سرانجام جریان نوآوری پیروز می‌شود​

خلاقیت برگ برنده‌ی رویاپردازی‌ست و خانه جاییست که به آن تعلق خاطر داریم. به همین خاطر عنوان "خانه خلاق" برای کاری که می کنیم و رویایی که داشتیم مناسب بود. اینجا در کرمانشاه خانه‌ای ساخته‌ایم تا هم مسیر‌های خودتان را پیدا کنید و با این هم نشینی خلاقانه در کنار متخصصان و صاحبان ایده و کسب و کارها محکم و همدلانه قدم بردارید.
خانه خلاق کرمانشاه
tourism

صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی

film-reel

پویانمایی و فیلم

coworking

نوآوری اجتماعی

webinar

واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، واقعیت ترکیبی

investment

هنرهای تجسمی و نمایشی

idea

تولید محتوا

game-controller

گیم

خدمات خانه خلاق و نو‌آوری کرمانشاه

رویداد‌های خانه خلاق و نو‌آوری کرمانشاه

حامیان خانه خلاق و نو‌آوری کرمانشاه